Tag "SME on line"

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 ประเทศต้องล็อกดาวน์ ทำให้มีผู้ตกงานและต้องหยุดงานอยู่บ้านเฉยๆจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดคอร์สอบรมออนไลน์ “Digital Marketing 5.0” เรียนง่ายผ่าน Facebook Live และ Facebook Group จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร มือใหม่เริ่มขายออนไลน์ จำนวน 10 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย Digital Marketing Trend 2020 เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 5.0 เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วย Buyer