Tag "TCAS64"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

“สวนสุนันทา ” ยังคงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนในปีการศึกษา 2564 นี้ สถิติล่าสุดในการสมัคร #TCAS64 รอบ 3 ยอดพุ่งถึง 13,837 คนจากจำนวนที่ประกาศรับทั้งสิ้น ( Admission 1 และ Admission 2) 6,560 คน ภายหลังจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือทปอ. เปิดระบบรับสมัครรอบ 3 Admission เมื่อวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บ student.mytcas.com   โดยมีเกณฑ์รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission 1 และ admission 2 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สาขาที่เปิดรับสมัคร – สาขาวิชาภาษาไทย – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ – สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ – สาขาวิชาภาษาจีน – สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ – สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) – สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมเเละวัฒนธรรม (การจัดทางวัฒนธรรม) รายละเอียดเพิ่มเติม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุกวิทยาเขต) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission 1 & Admission 2) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนรับ 3,495 ที่นั่ง คณะที่เปิดรับสมัคร Admission 1 -คณะครุศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะศิลปกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาการจัดการ -วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ -วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม -วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม -วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง -วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน -วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ -วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีแผนการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6,515 คน แบ่งเป็นการรับผ่านระบบ TCAS 64 รอบ 1 จำนวน 1,772 คน รอบ 2 จำนวน 1,145 คน รอบ 3 จำนวน 744 คน รอบ 5 จำนวน 189 คน และรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวช.และปวส. จำนวน 3,696

หลังจากที่น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายหลายพันคน ให้ความสนใจแห่เข้าร่วม SSRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1” ไปเมื่อต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ น้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมงาน ล้วนประทับใจในบรรยากาศการต้อนรับของรุ่นพี่และคณาจารย์ที่จัดเต็มทุกคณะ ทุกสาขา ที่ทุ่มเทพลังกายพลังใจให้น้อง ๆ ในงานนี้โดยเฉพาะ แต่น้อง ๆ คนใดที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาสัมผัสสถานที่จริง ก็ยังสามารถเข้าศึกษาข้อมูล พร้อมสอบถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลาในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ชีวิตวันนี้ ในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วง การเลือกสถาบัน หรือสาขาต่าง ๆ ในการเรียนล้วนสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอนาคต ควรต้องเลือกที่เรียนดี ๆ เลือกเรียนสถาบันที่มีดีกรีระดับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ” อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี” ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48พระชันษา สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนผู้ลงทะเบียน 200 คนแรก จะได้รับแจกอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ลงทะเบียนได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=16025