Tag "TOA แจกทุน เรียนดี ประพฤติดี และกตัญญู ถึง 30 เมษายน 2564"

  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม