20/08/2019 Share

เภสัช-อักษร-สถาปัตย์ ยอดฮิต “ม.ศิลปากร” ปลื้ม TCAS 62 ทะลุเป้า

อธิการม.ศิลปากร เป็นปลื้มหลังนักเรียนยังให้ความไว้วางใจแห่สมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบทะลักถึง ถึง 42,782 คน ชี้ “เภสัช” มีอัตราการแข่งขันสูงสุด รองลงมาคือคณะอักษรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 ว่าการรับนักศึกษาผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมากถึง 42,782 คน จากแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี จำนวน 7,055 คน มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ TCAS และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่แล้วรวมทั้งสิ้น 6,066 คน ซึ่งมากกว่า 86% ของแผนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์และการบูรณาการข้ามศาสตร์ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบแล้ว ยังโดดเด่นในคณะวิชากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปี 2562 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณะเภสัชศาสตร์ รองลงมาคือคณะอักษรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี โดยคณะวิชากลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบยังคงเป็นคณะวิชาที่มีบุคคลสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

อย่างไรก็ตาม การรับนักศึกษาในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จโดยสามารถพิจารณาได้จากตัวเลขผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ และมหาวิทยาลัยศิลปากรยังถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีซึ่งอยู่ในลำดับ 5 ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมกันกว่า 21,000 คน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบด้วย 15 คณะวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศทุกหลักสูตร  รวมทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็เป็นกลุ่มที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเกินความคาดหมาย ในขณะที่กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้รับความนิยมไม่ต่างกัน ทั้งนี้ด้วยความเป็นเลิศทางการศึกษาและความคิดสร้างสรรค์ จึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น  จนได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้มีคุณวุฒิการทำงานในสาขาอาชีพต่างๆมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ Acting Silpakorn University President Chaicharn Thavaravej

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment