วิทยาลัยทองสุข รับสมัคร DEK’66 เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรอินเตอร์
19/05/2023

วิทยาลัยทองสุข รับสมัคร DEK’66 เรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรอินเตอร์

วิทยาลัยทองสุข
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566
ระดับปริญญาตรี
-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาการบัญชี
-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-นิติศาสตรบัณฑิต
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
INTERNATIONAL PROGRAM
-BA in TESOL
-BBA in Management
English Program
-M.Ed in Educational Administration
กรุงเทพมหานคร
ศวท.ไร่ขิง
อ.อธิพงษ์ คิดดี 0994454433