Scholarship

โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนป.ตรี – ป.โท มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร เริ่มสมัครทุนตั้งแต่บัดนี้ ประเภทของทุน ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน 10,000 บาทปลายๆ – 20,000 บาทต้นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง 2.ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 21,000 – 25,000 บาท ( 4,000

สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จาก Nalanda University  รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย  “BIMSTEC” Scholarships at Nalanda University For Master’s and Doctoral Programmes: Academic Session 2019-20 Ministry of External Affairs, Government of India has announced establishment of 30 BIMSTEC Scholarships for students from BIMSTEC countries

โครงการทุนการศึกษาของ University of London “150 Global MBA Scholarships” กำลังเปิดให้ทุนสำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มีความสามารถสูงประจำปีการศึกษา 2019-2020 ทั้งนี้จะเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 30 %  สมัครได้ 2 ช่วง คือ 9 กันยายน และ 25 ธันวาคม คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นผู้สมัครจากที่กำหนด Band A country -สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสากลสำหรับผู้ประกอบการจากตลาดเกิดใหม่ -หากลงทะเบียนเรียน Global MBA program ที่มหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้มาแล้ว จะไม่มีสิทธิสมัครขอทุน ผู้ขอทุน ต้องสมัครเรียนGlobal MBA degree จากนั้นดาวน์โหลดแล้วกรอกใบสมัครขอทุนให้เรียบร้อยที่ completed

โคงการนี้เป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%ปีแรกและอีก 10%ในปีถัดไปจาก Charles Darwin University มหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลียมอบให้คนต่างชาติที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม เป็นทุนโปรแกรม Undergraduate หรือ Postgraduate Coursework Degree ปี 2020  รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2019 สำหรับโครงการทุน CDU Global Excellence Award for International Students in Australia, 2020เป็นทุนช่วยเหลือค่าเรียนในปีการศึกษาแรกครึ่งหนึ่ง และปีต่อ ๆ ไป 10 เปอร์เซ็นต์ คุณสมบัติ -มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม -มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด -สมัครเรียนหลักสูตร undergraduate and postgraduate

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 ………………………………….. ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 วิธีการสมัคร สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร 3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับคุณวิโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานศิลปกรรมจากโครงการการประกวดศิลปไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ“ ความสุขของคนไทย” ที่หอศิลป์บ้านเจ้าพระยาพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที ผ่านการคัดเลือกผลงานซึ่งสามารถสื่อความคิดสร้างสรรค์สะท้อนถึงคว้าวอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแห่งวัฒนธรรมและความหลากหลายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางสังคมเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและการประหยัดพลังงาน ยั่งยืนโดยนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ม. ศิลปากรกวาดรางวัลหน้า 1 รางวัลทุนการศึกษา 100,000 บาท, ราง ัลดีเด่น 2 รางวัลทุนการศึกษา 70,000 บาทและรางวัลสนับสนุนไทยออยด์ 15 รางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท # สำนักข่าวการศึกษาไทย

โครงการทุนของรัฐบาลไทยที่นักเรียนสนใจติดตามกันจำนวนมาก ก็คือ ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก โครงการนี้ สำนักงาน ก.พ. จะทำการเปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา เป็นประจำทุกปี โดยทุนของปีที่ผ่านมา (2562) ได้มอบให้รวมจำนวน 104 ทุน ช่วงที่เปิดรับสมัครเป็นประจำก็คือ ต้นเดือนกันยายนและปิดรับสมัครสัปดาห์ท้าย ๆ ของเดือนกันยายน โครงการทุนที่เปิดรับก็จะมี ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย และโครงการทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ สำหรับผู้มีสิทธิสมัคร ก็คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป น้องๆที่สนใจก็เตรียมความพร้อมกันได้เลย เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว โดยเฉพาะเรื่องหลักฐานการศึกษา รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ