Posts From admin

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า นักศึกษา มทร.ธัญบุรี สามารถเลือกแบ่งชำระเงินค่าเทอมได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งเหมาะสำหรับบุตรข้าราชการและนักศึกษาที่ได้รับทุน ส่วนรูปแบบที่ 2 แบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็น 2 งวด ๆ

ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2564 รับจำนวน 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มทร.ธัญบุรี ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของถั่งเช่าสีทอง ด้วยคุณสมบัติสารสำคัญทางยาสูง จึงเป็นตัวเลือกชั้นดีในการเป็นอาหารเสริม ‘เห็ดถั่งเช่าสีทอง’ จึงเป็นที่ต้องการและมีราคาที่สูงมาก อีกทั้งต้องใช้ความชำนาญในการเพาะปลูกที่พิถีพิถัน จึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อให้ได้ดอกเห็ดในปริมาณที่มาก รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพ จึงเป็นที่มาของ ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) พร้อมด้วยคณะวิจัย ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา “การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ” และได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ศิลปะวิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปรเมนทร์ เผยว่า เทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร องค์ประกอบของพลาสมาเย็นประกอบไปด้วย อิเล็กตรอน ไอออนบวก ไอออนลบ โฟตอน อนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไว

  เทศบาลตำบลท่าขนุน คว้าองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร 🏆นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับก้าวแห่งความสำเร็จของเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 🏆ที่ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร บริหารงานโดย นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน และในฐานะนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ในการนำพาให้เทศบาลตำบลท่าขนุนเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 🏆รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรนี้ นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนคนขยันมา ณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย Chinese Innovation and Invention Society และMoscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES» LLC

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 คน รอบที่ 2 โควตา รวม 47 คน หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ   128 คน GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ  160 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ  64

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นัดน้อง ๆ วัยเรียนมาล้อมวงเล่าเรื่องเรียนต่อ Coffee or Tea or Me?? จันทร์ที่ 29 พ.ย.นี้เจอกัน ใน “CIM Pre Open House EP.2 ตอน “ล้อม วง คุย” ที่นี่…ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา เริ่ม 18.00น.เป็นต้นไป สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม(รหัสสาขา7356) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357)สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://admission.ssru.ac.th ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม IB หาพี่ ๆ Admin หรือ

โรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับเชิญร่วมเปิดงาน ศูนย์การค้า “เซ็นทรัล อยุธยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โรงแรมวังสวนสุนันทา ได้นำอาหารชาววัง ออกร้านจำหน่าย ภายใต้แนวคิด “อาหารชาววัง อัศจรรย์ตำรับอาหาร 2 ยุค” 📍แกงรัญจวน 📍น้ำพริกกะปิ 📍แกงเหลืองมะละกอ 📍น้ำพริกเผาทรงเครื่อง 📍ข้าวทอด 📍มัสมั่นไก่ 📍หมี่กรอบ 📍สละลอยแก้ว 📍ลูกตาลลอยแก้ว 📍น้ำแก้วเจ้าจอม ห้ามพลาด !! อาหารไทยโบราณตำรับวังสวนสุนันทา อร่อยจนคุณติดใจ สนใจสั่งซื้อ Line OA :