ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Action Plan)
28/05/2023

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Action Plan)

            เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ของคณะครุศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความเข้าใจอันดีในการจัดทำแผนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

อีกทั้งยังได้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 5 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา

 

#https://u-hit.net/