30/07/2020 Share

มทร.ธัญบุรี จัดอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย “อสม.มทร.ธัญบุรี” เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย (อสม.มทร.ธัญบุรี) ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ภายในมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาใน มทร.ธัญบุรี เพื่อขอรับบริการและมีนักศึกษาต้องเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการทำโครงงานร่วมกัน มีการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย ในการเรียน โดยคิดเป็น 40% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

“รูปแบบการทำงานจะมีลักษณะคล้ายกับอสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 1,500 คน โดยกองพัฒนานักศึกษาจะทำหน้านี้พิจารณาคัดเลือก อสม.จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ยากจนให้เข้ารับการอบรมเดือนละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และจะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดย 6 เดือนแรก ให้ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท และ 6 เดือนหลังได้รับค่าตอบแทนคนละ 100 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการอบรม อสม.ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทน คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี” ผศ.ดร.สมหมายกล่าว

ด้าน นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามทร.ธัญบุรี กล่าวว่า อสม.เปรียบเหมือนวัคซีน ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อ จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยควรมีการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่ง อสม.ชุดนี้ จะต้องทำหน้าที่เตือนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่างเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น CPR การสำลัก เป็นต้น โดยจะเริ่มโครงการในเดือน ส.ค.นี้.

…………………

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก วิรัช โหตระไวศยะ

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment