ม.รังสิต เปิดให้ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) หลักสูตร 4 ปี
05/05/2022

ม.รังสิต เปิดให้ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) หลักสูตร 4 ปี

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรค โควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย นำไปใช้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ และเมื่อขึ้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ 3 ด้าน คือ นวัตกรรมเภสัชกรรมสมุนไพร กัญชาศาสตร์ และ สุขภาพและความงาม (Wellness and Beauty)
* เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 เดือนสิงหาคม

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับทุนลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี ดังนี้
1. ทุนส่วนลด 50 % จำนวน 5 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 หรือด้านอื่น GPA >3.00
2. ทุนส่วนลด 25 % จำนวน 10 ทุน ต้องจบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.50 หรือด้านอื่น GPA >2.75

กำหนดเวลาสมัครขอรับทุน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบการสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
2) ใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

   วิธีการสมัครขอรับทุน
1. สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนนพหลโยธิน เมืองเอก ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อาคาร4/2 ชั้น 8 ในเวลาราชการ
2. สมัครทางออนไลน์ที่ https://www.facebook.com/orientalmedrsu หรือ website: www.rsu.ac.th/orientalmed

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และกำหนดวันและเวลาสัมภาษณ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทาง https://www.facebook.com/orientalmedrsu  และ website: www.rsu.ac.th/orientalmed

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255
อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924