22/10/2020 Share

สวนสุนันทาจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๐๒๙บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
ขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบ และอนุโมทนาโดยทั่วกัน
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : ข่าว
ขอบคุณเครดิต : เจ้าของภาพ
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment