15/08/2020 Share

สวนสุนันทา จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชา “ปลูกป่าในใจคน”

ฝ่ายวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมศาสตร์พระราชา”ปลูกป่าในใจคน” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองการบินทหารเรือ กองยุทธการทหารเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สอ.รฝ. อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำจิตอาสา ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานของความยั่งยืนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและถ่ายทอดให้กับครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไปในอนาคตได้

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment