08/04/2021 Share

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”ให้นักเรียนที่ขาดแคลน-ด้อยโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี-ปริญญาเอก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ สายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพปีการศึกษา  ๒๕๖๔เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพ ความสามารถพิเศษ ขาดแคลนทุน ทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก

ประเภทของทุนการศึกษา 

-ทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ปี 

-ทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอน ๒-ปี 

 คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับทุน 

-เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กําหนด และมีอายุไม่ เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ 

– เป็นผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./ อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

-เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน 

กรณีที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม (ภาคการศึกษาสําหรับผู้จะสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ภาคการศึกษาสําหรับผู้จะสําเร็จ การศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ํากว่า .00 และมีผลการเรียนอยู่ในลําดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ บนของสาขาที่จบ การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจํานวนนักศึกษา น้อยกว่า ๑๐ คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลําดับไม่เกินร้อยละ ๓๐ 

-กรณีที่เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.00 

เป็นผู้มีประวัติดีเด่นโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีเป็นผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาต้องมี สถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเป็นผู้รับรอง ในกรณีเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามาแล้วต้องมีสถานศึกษาที่สําเร็จ การศึกษาหรือสถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

เป็นผู้ที่กําลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน ปี ชั้นปีที่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดย หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับ การรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย ในสาขาดังต่อไปนี้ 

สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First SCurve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve

สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดย กสศ. จะมีการพิจารณาคุณสมบัติหลักสูตรของผู้ขอรับทุน เพื่อคํานึงถึงการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกได้ 

เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นํา มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

 

 การรับสมัครผู้รับทุน

กสศ. จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนตามโครงการ จํานวน ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ 1 เริ่ม 15 -30 เม.ย.64
ครั้งที่ 2 เริ่ม 1-15 มิ.ย.64
ครั้งที่ 3 เริ่ม 1-15 ส.ค.64

ผู้สนใจสามารถยื่นแบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาได้ ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.eef.or.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๗๙ ๕๕๗๕ กด ๔ 

ที่มา http://www.xn--12c4atib2a9a0c4cyat5b.com

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment