01/10/2020 Share

รักษาการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เครื่องร้อนมอบนโยบายบุคลากร ยกระดับสี่สาขาวิชา มุ่งเป้าธุรกิจ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับแต่งตั้งจากรักษาราชการอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ไปรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ซึ่งหมดวาระลงเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมานี้
รักษาการคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จึงได้นัดประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงนโยบายและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ให้เป็นที่ 1 ชูวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ต้องอยู่อย่างสง่างาม มีกำไร ประชาคมสุขใจ วิทยาลัยอันดับ 1” ประกาศตัวพร้อมยกเครื่องสี่สาขาวิชาหลักให้สะท้านฟ้าสะเทือนดิน ดังนี้
1.ส่งเสริมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนให้เป็นหนึ่งในประเทศ ผลักดันคลีนิคแพทย์แผนไทยแพทย์จีนให้เกิดทั่วทุกภูมิภาค โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ร่วมมือภาคเอกชนผู้ผลิตยาแพทย์แผนไทยและแผนจีน รวมถึง 16 ตำหรับยาผสมกัญชาเพื่อใช้รักษาโรค ร่วมวิจัยกับกลุ่มแพทย์ศิริราช เพื่อพิสูจน์และรับรองสรรพคุณของ 16 ตำหรับยาไทยในการรักษาโรค และส่งเสริมให้การใช้ยาคุณภาพดังกล่าวผ่านคลีนิคแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีน สร้างรายได้ให้นักศึกษาโดยการอบรมเพื่อเป็นตัวแทนสาขาวิชาในการแนะนำยาสมุนไพรให้แก่แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และเป็นทางเลือกให้แก่แพทย์แผนปัจจุบัน
2.ส่งเสริมและผลักดันการปลูก สกัด ผลิต และวิจัยสมุนไพร กัญชง กัญชา เพื่อการแพทย์และสุขภาพโดยร่วมมือกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร กัญชง และกัญชาทั้งจากหน่วยงานในและต่างประเทศ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการปลูก เมื่อกฎหมายอนุญาตให้มีการผลิต จำหน่าย และครอบครองสมุนไพร กัญชง กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพได้แล้ว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์จะเดินเครื่องเต็มที่ผลิตผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์จากสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อรักษา บำบัด บรรเทาแก่ผู้ป่วย ขณะนี้วิทยาลัยได้ดำเนินการปลูกกัญชาในห้องทดลองเพื่อการวิจัย และเตรียมก่อสร้างโรงปลูกกัญชาระบบปิดและโรงสกัดน้ำมันกัญชาไฮเทคโนโลยีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยร่วมมือกับสถาบันผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดา พร้อมยื่นขอใบอนุญาตกับ อย.
3.ผลักดันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีเป้าหมายชัดเจน เน้นการตลาด และตอบสนองธุรกิจ ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย เพิ่มสาขาวิชาทางธุรกิจ การตลาด ร่วมมือกับภาคเอกชนผลิตบัณฑิต และทำธุรกิจสุขภาพ โดยพุ่งเป้าธุรกิจความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสวย บำรุงผิว ขัดหน้า กระชับทรวง เสริมความเต่งตึง ลดความอ้วน เสริมความฟิต สร้างบุคลิกภาพ และเป้าหมายที่สองธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ ฟิตเนส เทรนนิ่ง โภชนาการอาหาร การออกกำลังกาย โยคะ ฝึกสมาธิ ปรึกษาเรื่องเพศและการใช้ชีวิตคู่ การใช้ชีวิตวัยทอง การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
4. ขยายตลาดสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น ระดมคนเก่งคนดังทางสาธารณสุขศาสตร์มาร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของวิทยาลัย และให้บัณฑิตปริญญาตรีต่อยอดปริญญาโท ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ และการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและชื่อเสียงของสาขาวิชา ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) เพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการและเป็นที่ยอมรับ
“หัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อยู่ที่บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม ใจต้องสู้ มองทะลุธุรกิจ มีเป้าหมาย สร้างแนวทาง ประสานความร่วมมือ พร้อมร่วมเดินไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว We will walk togethet and We will never walk alone.” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment