04/02/2021 Share

ทุนเพชรสุนันทา เก่งและดีมีให้เรียนถึงปริญญาเอก รับรอบที่ 2 Quota เปิดรับแล้ววันนี้!

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota) 

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือก เข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการ ออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาดนตรีสาขาวิชา ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการ สร้างสรรค์)

1.3 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

1.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

1.6 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

1.7 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบ แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก

1.8 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

– เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้อง เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

– เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร

– เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 Quota (ประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร” 

ช่วงเวลาการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์– วันที่20 เมษายน พ.ศ. 2564 

ทุนการศึกษา 

 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับ ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ  30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์02-1601282-86

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26

– คณะศิลปกรรมศาสตร์02-1601394 ต่อ 103 – 105

– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495

– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183

– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000

วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 034-694-917, 062-491-3343

ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์034-773-905

………………………………..

ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม https://shorturl.asia/U9Nnl

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment