11/01/2021 Share

ทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 2564 เปิดให้นักเรียนตั้งแต่ป.5 จนถึงปริญญาตรี

#ทุนการศึกษา  #มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564 กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
ขยายเวลาสมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุน เพื่อการศึกษา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี
2) ฐานะยากจน
3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ

2. การยื่นใบสมัคร
2.1 การยื่นใบสมัครแบบเอกสาร: ผู้ขอทุนจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ โดยขอให้แจ้งจำนวน และระบุรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาและชั้นเรียนด้วย
ใบสมัครสามารถ download ได้จาก http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html
2.2 การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต: เข้าเว็บไซต์ http://scholarship.tiscofoundation.org เพื่อให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย เมื่อทำรายการสำเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึ่งจะระบุชื่อและประเภททุนของผู้สมัคร ให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต” ตามที่แนบมานี้ อย่างละเอียด

3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
• มูลนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมัครทั้งแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง  28 กุมภาพันธ์ 2564

4. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุน
• สำหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาเดิม มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณา ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
• สำหรับผู้ขอทุนในทุกระดับชั้น ที่ย้ายสถานศึกษา มูลนิธิฯ จะแจ้งผลการพิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

5. หลักฐานสำหรับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
5.1 ทุนใหม่: สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิฯ มาก่อน หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิฯ แล้วในปีก่อน แต่ไม่ได้รับทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน สามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้ โดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
– แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (เฉพาะการยื่นใบสมัครแบบเอกสารเท่านั้น) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
– สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
– จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับระดับอุดมศึกษาเท่านั้น)
– เขียนเล่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ (สำหรับการยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต จะมีพื้นที่ให้พิมพ์เข้าระบบ โดยไม่ต้องแนบมาเป็นเอกสาร)
– รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป (เฉพาะการยื่นใบสมัครแบบเอกสารเท่านั้น)
– รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน เพื่อประกอบการพิจารณา
5.2 ทุนต่อเนื่อง: สำหรับผู้ขอทุนที่ได้รับทุนของมูลนิธิฯ ในปีการศึกษาปัจจุบันและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี และต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
– แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (เฉพาะการสมัครแบบเอกสารเท่านั้น) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
– สำเนาผลการศึกษาเทอมล่าสุด (คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี และหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีในปีล่าสุดและรายการเบิกจ่ายเงินทุนจนถึงปัจจุบัน
– รายงานการใช้จ่ายเงินโดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิฯ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินค่าบำรุง / ค่าธรรมเนียมการศึกษาและใบเสร็จรับเงินอื่น ๆ ที่น่าเชื่อถือและที่มีค่าใช้จ่ายต่อรายการ หรือต่อใบเสร็จ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปมาด้วย
สำหรับการสมัครแบบออนไลน์ เนื่องจากระบบมีเนื้อที่จำกัด ดังนั้นกรณีมีใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ สามารถรวมใบเสร็จในไฟล์ ๆ หนึ่ง เช่น MS Word ก่อน แล้วจึงแนบไฟล์นั้น มาในระบบออนไลน์
(กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนในด้านหลังของแบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด)

6. มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
6.1 ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด
6.2 กรอกข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานตามที่มูลนิธิฯ กำหนดไม่ครบถ้วน
6.3 ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
6.4 ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิฯ

7. กรณีการเปลี่ยนสถานศึกษาของผู้ขอทุน
สำหรับผู้ขอทุนที่ย้ายไปศึกษาต่อในสถานการศึกษาที่ระดับสูงขึ้น ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
7.1 สำหรับผู้ขอทุนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 / มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแจ้งสถานที่ศึกษาใหม่พร้อมหลักฐานให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม เพื่อผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนมิถุนายน หากไม่ทัน สามารถแจ้งภายใน 31 กรกฎาคม ซึ่งผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนพฤศจิกายน
7.2 สำหรับผู้ขอทุนที่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 / อาชีวศึกษาในระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 สามารถแจ้งสถานที่ศึกษาใหม่พร้อมหลักฐานให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม เพื่อผู้ขอทุนจะได้ทราบผลการขอทุนภายในเดือนพฤศจิกายน
โดยการส่งหลักฐานเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแสดงว่าได้เข้าเป็นนักเรียน/นักศึกษาในสถานที่ศึกษาใหม่
เป็นที่เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรือ
– หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน / นักศึกษาจากสถานศึกษาใหม่ หรือ
– สำเนาใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาใหม่ หรือ
สามารถส่งหลักฐานให้มูลนิธิฯ โดยผู้ขอทุน หรือ สถาบันการศึกษาเดิม หรือ สถาบันการศึกษาใหม่ ก็ได้

ที่มา http://www.tiscofoundation.org/

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment