17/12/2020 Share

“สวนสุนันทา” จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ในโอกาสอันสำคัญนี้ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ซึ่งพรั่งพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาฯ หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน
พิธีการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทอดวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จบแล้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ รับพระบรมราชโองการ แล้วกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
จากนั้น อธิการบดีกล่าวปราศรัยแก่ประชาคม ปิดท้ายด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ มอบดอกไม้แสดงความยินดี
นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาแห่งนี้
………………………………….
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment