สวนสุนันทา MOU เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน
24/10/2023

สวนสุนันทา MOU เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดโดย สถาบันการบินพลเรือน ณ ห้องประชุมนานาชาติ สถาบันการบินพลเรือน