กองกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”
23/11/2021

กองกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์  เป็นประธาน พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 10.50 น. ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดงาน ” สมเด็จฯเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ อาจารย์เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพัฒน์ ภูมิพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรศรี เจริญพานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ผู้แต่งคำกล่าว พร้อมนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

งานดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
– การแสดง เพลงเรือ โดยชมรมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ชมวีดิทัศน์ ” สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ”
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
– การกล่าวบทสดุดี โดย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เรียบเรียงคำกล่าวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง