Posts From admin

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา และอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

น้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงสิ้นปีนี้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค. 2565 รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 ก.พ. 2565 เปิดภาคการศึกษาที่ 1

การทอผ้าพื้นเมืองเป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยผ้าของแต่ละท้องถิ่นจะอัตลักษณ์ และความงดงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความชำนาญ ค่านิยม และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ ปัจจุบันการทอผ้าเพื่อสร้างรายได้เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนการทอผ้าเพื่อใช้สอย ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ทั้งในลักษณะอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้พิจารณาเห็นว่าผ้าพื้นเมืองเป็นสินค้าที่มีโอกาสขยายออกไปทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมให้เพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อรองรับการแข่งขันเสรี จึงได้พัฒนาแนวทางในการนำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมือง เกิดกระบวนการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติที่แตกต่าง เช่น ลดการยับ และเพิ่มความนุ่มนวล ตลอดจนการคืนตัวของผ้าทำให้ดูแลรักษาง่าย เพิ่มคุณสมบัติการสะท้อนน้ำ เพื่อลดการซึมเปื้อนและต้านเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ไม่เหม็นอับและความจำเป็นในการซัก  ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เล่าถึงงานวิจัย “การพัฒนาผ้าพื้นถิ่นที่มีสมบัติป้องกันแสงยูวี ต้านเชื้อแบคทีเรีย และสะท้อนน้ำด้วยวัสดุนาโน” โดยการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 ที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการอบรมวันที่ 25 ธันวาคม 2564  ได้รับเกียรติจาก ดร.นาที รัชกิจประการ รองประธานที่ปรึกษา รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกุล) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยมี นายเขมพล อุ้ยตระกูล

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio ขณะนี้ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจ ถือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321  การจัดการโลจิสติกส์  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา  7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ)GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วางใจฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา จัดสำรับอาหารไทยตำรับวังสวนสุนันทา แด่เอกอัครราชทูตต่างประเทศ โดยในวันนี้ (24 ธันวาคม 2564) เวลา 8.00 น. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา ได้รับความไว้วางใจจากกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดสำรับอาหารไทยตำรับวังสวนสุนันทา แด่เอกอัครราชทูตจีน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และเอกอัครรราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้อาหารไทยเลิศรส ตำรับชาววัง พร้อมให้บริการแล้ว ที่นี่!! โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนใจสั่งซื้อสินค้า LineOA: @ssrudelivery หรือคลิก https://lin.ee/bxIfgnQ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-1601480, 02-1601419, 02-1601366

ดร.สุดเขต ไชโย นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2564 จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพฯ  จุฬาฯ พัฒนา “เซนเซอร์” รูปแบบใหม่ ประเมินความปลอดภัยทางอาหารและการเกษตรได้อย่างแม่นยำ ตรวจวัดง่าย พร้อมประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังโรคและตรวจวัดภูมิคุ้มกันที่มีความไว   ต่อเชื้อโควิด-19 “เซนเซอร์” เป็นเทคโนโลยีใกล้ตัวที่อำนวยความสะดวกในชีวิตยุคใหม่ในหลายมิติ ไม่ว่าจะใช้เป็น    คีย์การ์ดในการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ตรวจวัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ตรวจวัดสารสำคัญต่างๆ ทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค อาทิ ตรวจวัดระดับน้ำตาลในร่างกาย ตรวจวัดสารตกค้างและสารอันตรายในอาหาร เป็นต้น การพัฒนาเซนเซอร์ให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และตรวจวัดผลได้อย่างแม่นยำจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของ ดร.สุดเขต ไชโย นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรม          พันธุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทุ่มเทวิจัยและพัฒนาเซนเซอร์รูปแบบต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม จนล่าสุดได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

อธิการบดี มกธ. เผยเคล็ดลับ การบริหารด้วยหัวใจ ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ                รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้หญิงยุคใหม่บริหารด้วยหัวใจ” ให้แก่ผู้บริหารของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่เข้าร่วมอบรมตามกิจกรรมเสริมสร้าง “การพัฒนาภาวะผู้นำ” รุ่นที่ 2 (Young CEO) โดยมี นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำคัญ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมดังกล่าว พร้อมด้วย นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ