Scholarship

รัฐบาลไต้หวันมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาจากทั่วโลกจำนวนมาก ในส่วนทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาไทยในแต่ละปีก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ในปี 2021 นี้ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย  Taiwan Education Center,Thailand  ได้รวบรวมข้อมูลทุนทั้งหมดพร้อมข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาให้ให้กับคนไทย เข้าไปติดตามกันเลย… ตารางรวมทุนเรียนต่อไต้หวัน ประจำปี 2564   2021 Huayu Enrichment Scholarship for Thai students https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3945.html  2021 Taiwan Scholarship Program for Thai students https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html  2021 TaiwanICDF’s International Higher Education Scholarship Program

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2564 สำหรับน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 มหาวิทยาลัย 8 คณะที่กำหนด (เฉพาะภาคปกติ) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ 1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ หรือ 2 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร”มาทาง email และไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ

ทุนการศึกษา British Council IELTS ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2021/22 ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบ IELTS สามารถสมัครได้ที่นี่ หากคุณต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถทำแบบทดสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่นี่   รางวัลระดับประเทศ รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 160,000 บาท รางวัลที่สอง: มูลค่า 120,000 บาท รางวัลที่สาม: มูลค่า 80,000

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)  คุณสมบัติของผู้สมัคร  1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6

ศิลปากร จัดปฐมนิเทศออนไลน์ นศ.ทุนสร้างชาติ            อ.ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ และบุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจำปีการศึกษา 2563 “นักศึกษาทุนสร้างชาติ ส่งเสริมโอกาสเพื่อการศึกษา ศิลปากรเพื่อการพัฒนาสังคม” (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อชี้แจงกระบวนการการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาและกระบวนการเบิกจ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ได้รับพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563                                                                        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 #u-hit.net

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ได้เสนอให้ทุนแก่ครูไทยที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างน้อย 5 ปี สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2021” ในรูปแบบของการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นครู

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา ผู้สนใจสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารยื่นสมัครตามที่ระบุไว้และส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์มาที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. (ไม่ยึดวันประทับตรา) Application

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภท โควตา และประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประเภท โควตา คุณสมบัติ : 1. นักเรียน ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2 ไม่จำกัดแผนการเรียน 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป 3. สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 คุณสมบัติ : 1. นักเรียน