Scholarship

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 Quota)  คุณสมบัติของผู้สมัคร  1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผล การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของ ผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

#ทุนการศึกษา  #มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2564 กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี ขยายเวลาสมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้สมัครขอรับทุน เพื่อการศึกษา (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขอทุน”) ทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี 2) ฐานะยากจน 3) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป สำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4) มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม 5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้

  ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยมอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นประจำทุกปี  ตลอดหลักสูตร 4 ปี   ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งผู้ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสายอาชีพ (ปวช) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยนักเรียน จะต้องนำเสนอ port ในวันวันสอบสัมภาษณ์ เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา โดยจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบ

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 ปีการศึกษา 2563 อายุไม่เกิน 21 ปี 🎉จำนวน 20 ทุน 🎉 🎓 ในโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 20/2564 🎓 📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563–31 มกราคม 2564 📌 ➡ลักษณะการให้ทุนกาารศึกษา – ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุน ค่าเทอม(จ่ายตามจริง/ปี) ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564  โดยมี 308 ทุนให้ลุ้น ทั้งประเภทสำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 ธันวาคม 63 โดยมีรายละเอียดดังนี้           1. ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  โดยมี 5 ประเภททุน 1.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 79 ทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) 1.2 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 4 ทุน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เฟ้นหานักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น มีความสามารถ ชิงทุนการศึกษากว่า 40 จาก 5 สาขาวิชาสุดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจบริการในยุค New Normal  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน  สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์  สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564 สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. สมัครผ่านทางศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 (ตึกเรือใบ) ชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 2.

  ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”  ครั้งที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนเครือข่าย Clean Energy School รับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมในโรงเรียน โครงการจะต้องมีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือก โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีพื้นที่เป้าหมายในโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย 4 ประเภทผลงาน  ดังนี้ ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ การประกวดจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 คัดเลือกระดับภาค จำนวน 100 โครงการ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 10,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการในโรงเรียนหรือชุมชน รอบที่ 2 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นจำนวน 20 โครงการ

ทุนเรียนปริญญาโทแบบเต็มจำนวนที่ VU Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังเปิดให้ทุน VU Fellowship Programme (VUFP)สำหรับผู้มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัย โดยเดทไลน์ขอทุน 1 กุมภาพันธ์ 2021 VU University Amsterdam หรือชื่อเต็มว่า Vrije Universiteit Amsterdamตั้งขึ้นในปีค.ศ.1880 ในแดนกังหันลม เนเธอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาจากสถาบันอุดมศึกษาทางศาสนาคริสต์ที่มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเพื่อนมนุษย์ ปัจจุบันเปิดกว้างสู่ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องเป็นแหล่งความรู้ระดับสูง ทั้งทางวิชาการ การวิจัย และการศึกษา ปริญญาโทที่นี่ได้รับการรับรองจาก Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) สำหรับทุนนี้เป็นทุนที่ให้ประจำปีให้เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ทุน VU Fellowship Programme (VUFP) for International