Scholarship

เปิดรับสมัคร..โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >> https://www.dropbox.com/…/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa… วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://youtu.be/c7X7UaEbTnY สมัครทุนออนไลน์ลิงค์ด้านล่างนี้ และเมื่อกรอกทุนเสร็จแล้ว ** ต้องปริ้นต์และส่งเอกสารผ่านมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย ต้นสังกัด เท่านั้น ** >> https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ …………………….. #ทุนส่งน้องเรียนจบ #ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา #รายละเอียดกำหนดการ 01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30% 02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70% แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา 2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน

นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ขอทุนเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ ถึง ปริญญาเอก ถึง 30 พ.ย.64             กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ยื่นขอได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, ปริญญาโท , ปริญญาเอก                ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จํากัด (มหาชน)รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุน ป.ตรี จํานวน 60 ทุน (60คน) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา (เทียบโอน ผลการเรียน) คุณสมบัติ -ต้องเป็นนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา -สําเร็จการศึกษา ปวส. เมคคาทรอนิกส์ -เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 -ไม่มีภาระผูกผันทางทหาร (ผ่านการเรียน รด.)

  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด สมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ligimgiew.or.th หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3355555 ต่อ 3324     #https://u-hit.net/

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)           ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นำคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุนพระราชทาน ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) “ปรับ” ระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 หลายอย่าง อาทิ ปรับลดการสอบให้น้อยลง ลดการคัดเลือกเหลือ 4 รอบ 4 รูปแบบ ยกเลิกรูปแบบแอดมิสชั่นส์ 2 ที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในการคัดเลือก ทุกรอบจะยุติการใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก ทีแคส 65 ทปอ.จะประกาศผล และให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิในระบบด้วย ทีแคส 65 ให้สละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วงรอบละ 1 วันเท่านั้น หากเลือกสูงสุด 10 อันดับ ต้องจ่ายค่าสมัคร 900 บาท มีการสอบ GAT,

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งในการช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนได้รับความสนใจจากภาคเอกชน ล่าสุดบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้บันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพื่อมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุนให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในเครือข่ายของ มทร.ธัญบุรี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า3.00 โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องเข้าเรียนต่อที่ มทร.ธัญบุรี ระหว่างศึกษาจะทำงานในบริษัทเอส เอ็น ซีฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี และเข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี วันศุกร์-เสาร์ ส่วนในปีการศึกษา 2565 จะมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการนี้อีก 40